Všeobecné obchodné podmienky

Drevenica DESINA, Vŕšky 2387, 013 06 Terchová

Prevádzkovateľ zariadenia:

 

IPSEA, s.r.o.

Tajovského 225//8, Dubnica 018 41

IČO: 47881925, Zapísaná: v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel sro, vložka číslo: 30797/R

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY IPSEA, s.r.o.

 1. Zmluvné strany

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

 1. prenajímateľ apartmánov IPSEA, s.r.o., Tajovského 225/8, 01841 Dubnica nad Váhom (prenajímateľ/IPSEA, s.r.o.)
 2. objednávateľ (zákazník), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

 

 1. Rezervácia služieb:

 

Rezerváciu môže urobiť zákazník:

 • vo vlastnom mene
 • v prospech tretej osoby.
 1. Rezerváciu potvrdzuje zákazníkovi prenajímateľ po obdržaní objednávky písomne.
 2. Potvrdenie rezervácie platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v potvrdení rezervácie ručí zákazník ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu ručí jej zákonný zástupca.
 3. Potvrdením rezervácie sa spoločnosť IPSEA, s.r.o. zákazníkovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

 

Objednávka musí obsahovať:

 • meno a priezvisko hosťa,
 • termín pobytu,
 • kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu hosťa, email,
 • spôsob úhrady za služby,
 • počet objednaných hostí v štruktúre dospelé osoby, deti (u detí vek),
 • druh objednaných služieb.

 

Objednávku je prenajímateľ povinný spracovať do 24h potvrdením rezervácie alebo zamietnutím.

 

 III. Cenové podmienky

 

 1. Prenajímateľ poskytuje zákazníkovi ceny na základe aktuálne platných cenníkov alebo individuálne upravených cenníkov podľa dohody medzi spol. IPSEA, s.r.o. a zákazníkom.
 2. Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná. Nárok na zníženie ceny nevzniká zákazníkovi v prípade, ak bola akciová cena ubytovania zverejnená po potvrdení rezervácie. Zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať.
 3. V deň odchodu je zákazník povinný doplatiť všetky využité služby zariadenia a to buď v hotovosti na recepcii, kreditnou kartou alebo platobnou kartou.
 4. Úhrada služieb na základe vystavenej faktúry je možná na základe individuálnej dohody medzi zákazníkom a prenajímateľom.

 

 1. Platobné podmienky

 

 1. IPSEA, s.r.o. je oprávnená požadovať zaplatenie zálohovej platby pri potvrdení akejkoľvek rezervácie vo výške 100% z ceny pobytu.
 2. Rezervácia sa stáva záväznou pripísaním zálohovej platby na účet prenajímateľa. Zálohová faktúra musí byť uhradená ešte pred nástupom na pobyt, presnejšie do splatnosti uvedenej na zálohovej faktúre, aby prenajímateľ mohol včasne zabezpečiť pobyt. Pri neuhradení zálohovej faktúry do dátumu splatnosti je rezervácia zrušená.

 

Zálohovú platbu možno zrealizovať nasledovným spôsobom:

 • prevodom na účet: SK3711000000002945457412, variabilný symbol: podľa cenovej kalkulácie.

 

 1. Práva a povinnosti zákazníka
 2. K základným právam zákazníka patrí:
  • právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
  • právo zrušiť svoj pobyt pred zahájením čerpania služieb odstúpením od objednávky, bližšie v bode VIII. tejto zmluvy,
  • právo na ochranu osobných údajov a informácii o cieli pobytu, pred nepovolanými osobami v súlade s platnými zákonmi.
 3. K základným povinnostiam zákazníka patrí:
 • poskytnúť prenajímateľovi súčinnosť potrebnú k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, t.j. úplne a pravdivo vyplniť potrebné listiny vrátane oznámenia zmien v týchto údajoch,
 • zaistiť u osôb mladších ako 18 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka v priebehu pobytu,
 • zaplatiť cenu pobytu podľa stanovených podmienok a preukázať to prevádzkovateľovi príslušným dokladom o zaplatení,
 • dostaviť sa v stanovenom termíne a čase na recepciu Penzión Vŕšky a na vyzvanie pracovníka predložiť doklad o totožnosti,
 • nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
 • zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť či poškodiť zdravie a majetok. V prípade závažného narušenia je prenajímateľ oprávnený zákazníka z pobytu vylúčiť, pričom tento stráca nárok na ďalšie služby, rovnako tak, ako nárok na vrátenie úhrady služieb dosiaľ nevyužitých,
 • uhradiť eventuálnu škodu, ktorú spôsobil na zariadení drevenice DESINA, kde čerpal služby.

 

 1. Práva a povinnosti spoločnosti IPSEA s.r.o.

 

 1. IPSEA, s.r.o. je povinná pred uzatvorením zmluvy o pobyte presne, jasne, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu pobytu,
 2. IPSEA, s.r.o. nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb,
 3. IPSEA, s.r.o. má právo bez finančného odškodnenia odstúpiť od realizácie služby/pobytu pri neuskutočnení služby/pobytu z dôvodu vyššej moci (extrémne podnebné javy, politické udalosti, karanténa, a podobne).

 

 

 

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, STORNO POPLATKY

 1. A) Zo strany zákazníka:
 2. Zákazník môže kedykoľvek pred zahájením pobytu od objednávky odstúpiť informovaním prenajímateľa písomnou alebo telefonickou formou. Zákazník je potom povinný zaplatiť prenajímateľovi storno poplatky. Prenajímateľ ich odpočíta od čiastky, ktorú obdržal od  zákazníka a zákazníkovi zvyšok vráti.

 

 1. Výška storno poplatkov je nasledujúca a závisí od dĺžky časového obdobia pred zahájením pobytu:

 

15 a viac dní pred nástupom

0 % z celkovej ceny pobytu

8-14 dní pred nástupom

50% z celkovej ceny pobytu

1-7 dní pred nástupom

70 % z celkovej ceny pobytu

V deň zahájenia pobytu, v priebehu pobytu

100% z celkovej ceny pobytu

1 – 29 dní pred vianočným a silvestrovským pobytom

70 % z celkovej ceny pobytu

 

 

 1. Do dĺžky časového obdobia pre výpočet storno poplatku sa započítava i deň, kedy došlo k stornovaniu pobytu a nezapočítava sa deň zahájenia pobytu.

 

 1. Za odstúpenie od zmluvy sa tiež považuje zákazníkom požadovaná zmena objednávky (napr. zmena termínu pobytu, počtu osôb), ak nebude zo strany prenajímateľa uskutočniteľná.

 

 1. V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá niektorú zo zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby.

 

 1. B) Zo strany prenajímateľa:

Prenajímateľ môže od zmluvy odstúpiť len v prípade zrušenia pobytu zo strany zákazníka alebo v prípade, že zo strany zákazníka dôjde k porušeniu jeho povinností. V takomto prípade je zákazník povinný uhradiť prevádzkovateľovi storno poplatky v stanovenej výške.

 

 

 

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2015.